Ngô-Yee_trilingual_logo_color_horizontal
Chương trình học sớm cho trẻ em từ 0-5 tuổi

Đăng ký tham gia chương trình Early/Head Start

Hiện đang đăng ký dịch vụ tại chỗ

Chúng tôi hiện có sẵn các cơ hội học tập sớm cả ngày / cả năm tại chỗ.

Chương trình Học tập Sớm của Wu Yee ghi danh các gia đình đủ điều kiện về thu nhập vào các chương trình học sớm được trợ cấp của chúng tôi dựa trên các ưu tiên của liên bang, tiểu bang, quận và thành phố. Một số ưu tiên đó bao gồm nhưng không giới hạn ở: độ tuổi của trẻ em, trẻ em là người nhận Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS), trẻ em đang trải qua tình trạng vô gia cư, ghi danh hiện tại vào chương trình, trẻ em có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) hoặc Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP) và / hoặc thu nhập gia đình dưới mức nghèo của liên bang.

Ghi danh cho trẻ em lứa tuổi:

0-5 năm: Trung tâm học tập sớm

0- 36 tháng: Dịch vụ thăm viếng tại nhà

0-36 tháng: Chương trình chăm sóc trẻ em gia đình

Bạn muốn tìm hiểu về các lựa chọn giữ trẻ khác có sẵn?

Yêu cầu ghi danh cho Chương trình Head Start / Head Start sớm của chúng tôi

 1. Bằng chứng về thu nhập gia đình (bản sao của một trong những điều sau đây cho tất cả người lớn đi làm trong gia đình):
  • Cuống phiếu lương để phản ánh 12 tháng hoặc năm dương lịch vừa qua (Một phải là tháng hoàn chỉnh trong vòng 30 ngày qua kể từ ngày làm việc kể từ khi có chữ ký của đơn đăng ký này)
  • Thư khen thưởng gần đây nhất của quý vị cho TANF/CalWorks/SSI/Bảo hiểm Thất nghiệp
  • Thư có chữ ký từ chủ lao động của bạn với thông tin liên lạc, tiền lương và lịch làm việc của bạn
  • Thư có chữ ký tuyên bố cha mẹ thất nghiệp (thư yêu cầu hoặc cuống phiếu thanh toán) và đang tìm kiếm việc làm
  • Biểu mẫu Tax-Returns hoặc W-2 cho năm gần đây nhất
 2. Bằng chứng cư trú (bản sao của một trong những điều sau đây):
  • Hóa đơn tiện ích (điện, gas, nước), ghi ngày trong vòng chín mươi (90) ngày
  • Hợp đồng thuê nhà hoặc hợp đồng thuê nhà hiện tại (Thư có chữ ký của chủ nhà xác minh địa chỉ sống của bạn)
 3. Bằng chứng về tình trạng khuyết tật được chẩn đoán, nếu có (bản sao của một trong những điều sau đây):
  • Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP)
  • Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân (IFSP)


Các dịch vụ cho Early Head Start (EHS), Head Start (HS) và dịch vụ chăm sóc trẻ em được tiểu bang trợ cấp được tài trợ bởi các hợp đồng liên bang, tiểu bang, thành phố và quận. Các hợp đồng này xác định các quy tắc cho những người đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc trẻ em. Các gia đình đủ điều kiện được chọn để ghi danh dựa trên bộ tiêu chí tiêu chuẩn, đã được phê duyệt trước. Tối thiểu 10% số lượng cơ hội mở trong chương trình của chúng tôi được cung cấp cho trẻ em khuyết tật.

Nhận thông tin về các trung tâm học tập sớm của Wu Yee

Để biết thêm thông tin về việc ghi danh vào một trong những Trung tâm Học tập Sớm của Wu Yee, vui lòng gửi mẫu dưới đây hoặc gọi 415.230.7500. Nhân viên ghi danh sẽ liên hệ với quý vị để sắp xếp một cuộc hẹn.

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi đã nhận được đơn gửi của bạn và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.