Ngô-Yee_trilingual_logo_color_horizontal

Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cập nhật lần cuối 22 Tháng Ba, 2023ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là Dịch vụ trẻ em Wu Yee ("Công ty," "chúng ta," "chúng tôi," "của chúng tôi"), một công ty đã đăng ký tại California, Hoa Kỳ tại 827 Sân khấu Broadway, San Francisco, CA 94133.

Chúng tôi hoạt động trang web wuyee.org (các "Site"), cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ liên quan nào khác đề cập hoặc liên kết đến các điều khoản pháp lý này (biểu tượng "Điều khoản pháp lý") (gọi chung là "Dịch vụ").

Chúng tôi là nhà cung cấp khởi đầu và bắt đầu sớm lớn nhất của San Francisco. Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và chăm sóc trẻ em phi lợi nhuận.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách điện thoại tại 415-677-0100 hoặc qua đường bưu điện đến 827 Sân khấu Broadway, San Francisco, CA 94133Hoa Kỳ.

Các Điều khoản pháp lý này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù là cá nhân hay thay mặt cho một thực thể ("mày"), và Dịch vụ trẻ em Wu Yee, liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản pháp lý này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY, THÌ BẠN BỊ NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Dịch vụ theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây để tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản pháp lý này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật "Cập nhật lần cuối" ngày của các Điều khoản pháp lý này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm định kỳ xem lại các Điều khoản pháp lý này để được thông báo về các cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được biết và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản pháp lý sửa đổi nào do bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày các Điều khoản pháp lý sửa đổi đó được đăng.

Các Dịch vụ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới tuổi trong số 18 người không được phép sử dụng hoặc đăng ký Dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của các Điều khoản pháp lý này cho hồ sơ của mình.


MỤC LỤC1. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin được cung cấp khi sử dụng Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc điều này sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó. Theo đó, những người chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Dịch vụ không được điều chỉnh để tuân thủ các quy định cụ thể của ngành (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang (FISMA), v.v.), vì vậy nếu các tương tác của bạn phải tuân theo các luật đó, bạn không thể sử dụng Dịch vụ. Bạn không được sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tài sản trí tuệ của chúng tôi

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ của mình, bao gồm tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trong Dịch vụ (gọi chung là "Nội dung"), cũng như các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng có trong đó ( "Nhãn hiệu").

Nội dung và Nhãn hiệu của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu (và nhiều các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh) và các hiệp ước tại Hoa Kỳ Các tiểu bang và trên toàn thế giới.

Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trong hoặc thông qua Dịch vụ "NGUYÊN TRẠNG" cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại hoặc mục đích kinh doanh nội bộ chỉ.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản pháp lý này, bao gồm "CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM" bên dưới, chúng tôi cấp cho bạn một phần không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi giấy phép đến:
 • truy cập Dịch vụ; và
 • tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập đúng cách.
chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại hoặc mục đích kinh doanh nội bộ.

Trừ khi được nêu trong phần này hoặc bất kỳ nơi nào khác trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi, không một phần nào của Dịch vụ và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, sao chép, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, được dịch, truyền tải, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có văn bản rõ ràng trước của chúng tôi sự cho phép.

Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu khác với những gì được nêu trong phần này hoặc bất kỳ nơi nào khác trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến: communications@wuyee.org. Nếu chúng tôi cấp cho bạn quyền đăng, sao chép hoặc hiển thị công khai bất kỳ phần nào trong Dịch vụ hoặc Nội dung của chúng tôi, bạn phải xác định chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người cấp phép của Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu và đảm bảo rằng mọi thông báo bản quyền hoặc độc quyền xuất hiện hoặc hiển thị trên việc đăng, sao chép hoặc hiển thị Nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Dịch vụ, Nội dung và Nhãn hiệu.

Bất kỳ vi phạm nào đối với các Quyền sở hữu trí tuệ này sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản pháp lý của chúng tôi và quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Nội dung bạn gửi

Vui lòng xem lại phần này và "CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM" cẩn thận trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu (a) các quyền bạn cung cấp cho chúng tôi và (b) nghĩa vụ bạn có khi đăng hoặc tải lên bất kỳ nội dung nào thông qua Dịch vụ.

Đệ trình: Bằng cách gửi trực tiếp cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin nào khác về Dịch vụ ("Đệ trình"), bạn đồng ý chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Tài liệu gửi đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sở hữu Đệ trình này và có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hay cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn đăng hoặc tải lên: Bằng cách gửi cho chúng tôi Đệ trình thông qua bất kỳ phần nào của Dịch vụ mày:
 • xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với "CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM" và sẽ không đăng, gửi, xuất bản, tải lên hoặc truyền tải qua Dịch vụ bất kỳ Nội dung gửi nào đó là bất hợp pháp, quấy rối, thù hận, có hại, phỉ báng, tục tĩu, bắt nạt, lạm dụng, phân biệt đối xử, đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào, khiêu dâm, sai sự thật, không chính xác, lừa dối hoặc gây hiểu lầm;
 • trong phạm vi luật hiện hành cho phép, từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền đạo đức đối với bất kỳ Tài liệu nộp nào như vậy;
 • đảm bảo rằng bất kỳ Tài liệu gửi nào như vậy là bản gốc của bạn hoặc bạn có các quyền cần thiết và Giấy phép để gửi các Bài nộp đó và bạn có toàn quyền cấp cho chúng tôi các quyền nêu trên liên quan đến Tài liệu gửi của bạn; và
 • đảm bảo và tuyên bố rằng Tài liệu nộp của bạn không cấu thành thông tin bí mật.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Tài liệu nộp của mình và bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ và tất cả các tổn thất mà chúng tôi có thể phải chịu do bạn vi phạm (a) phần này, (b) quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc (c) luật hiện hành.

3.ĐẠI  DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản pháp lý này; (2) bạn không phải là một trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú; (3) bạn sẽ không truy cập Dịch vụ thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hoặc Khác; (4) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào hoặc Phép mục đích; và (5) việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

4.CÁC  HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Dịch vụ không được sử dụng liên quan đến bất kỳ thương mại nào Nỗ lực ngoại trừ những người được chúng tôi xác nhận hoặc chấp thuận cụ thể.

Là người dùng Dịch vụ, bạn đồng ý không:
 • Truy xuất một cách có hệ thống dữ liệu hoặc nội dung khác từ Dịch vụ để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Lừa đảo, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung có trong đó.
 • Miệt thị, làm hoen ố hoặc gây hại, theo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi và/hoặc Dịch vụ.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Dịch vụ để quấy rối, lạm dụng hoặc gây hại cho người khác.
 • Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai lệch về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Sử dụng Dịch vụ theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tham gia vào Phép đóng khung hoặc liên kết đến Dịch vụ.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) vi-rút, Trojan horse hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), cản trở việc sử dụng và sử dụng Dịch vụ không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Dịch vụ.
 • Tham gia vào bất kỳ việc sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng các tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự nào.
 • Xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng ("Ảnh gif"), 1×1 pixel, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là "phần mềm gián điệp" hoặc "cơ chế thu thập thụ động" hoặc "PCM").
 • Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có cho Dịch vụ hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Dịch vụ.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia vào việc cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ cho bạn.
 • Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Dịch vụ được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được luật hiện hành cho phép, hãy giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Dịch vụ.
 • Trừ khi có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt Internet tiêu chuẩn, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập dữ liệu, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Dịch vụ hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ Phép kịch bản hoặc phần mềm khác.
 • Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Dịch vụ.
 • Tạo bất kỳ Phép sử dụng Dịch vụ, bao gồm thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác cho mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc sai giả vờ.
 • Sử dụng Dịch vụ như một phần của bất kỳ nỗ lực nào nhằm cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung cho bất kỳ hoạt động tạo doanh thu nào nỗ lực hoặc doanh nghiệp thương mại.

5.ĐÓNG  GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO

Dịch vụ không cung cấp cho người dùng gửi hoặc đăng nội dung.

6. ĐÓNG GÓP GIẤY PHÉP

Bạn và Dịch vụ đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp tuân theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và lựa chọn của bạn (bao gồm cài đặt).

Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn.

7.CÁC  TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Site) liên kết đến các trang web khác ("Trang web của bên thứ ba") cũng như các bài báo, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và các nội dung hoặc mục khác thuộc hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba"). Như vậy Bên thứ ba Trang web và Bên thứ ba Nội dung không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ Bên thứ ba Nội dung được đăng trên, có sẵn thông qua hoặc cài đặt từ Dịch vụ, bao gồm nội dung, tính chính xác, xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Bên thứ ba Trang web hoặc Bên thứ ba Nội dung. Bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Bên thứ ba Trang web hoặc bất kỳ Bên thứ ba Nội dung không ngụ ý sự chấp thuận hoặc chứng thực của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi Dịch vụ và truy cập Bên thứ ba Trang web hoặc để sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Bên thứ ba Nội dung, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng các Điều khoản pháp lý này không còn chi phối nữa. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng từ Dịch vụ hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Dịch vụ. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Bên thứ ba Các trang web sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua đó chỉ dành riêng cho bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Bên thứ ba Các trang web và bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị đổ lỗi trước bất kỳ tổn hại nào gây ra bởi việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị đổ lỗi trước bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Bên thứ ba Nội dung hoặc bất kỳ liên hệ nào với Bên thứ ba Các trang web.

8.QUẢN  LÝ DỊCH VỤ

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để: (1) giám sát Dịch vụ về việc vi phạm các Điều khoản pháp lý này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các Điều khoản pháp lý này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Dịch vụ hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá lớn hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào; và (5) mặt khác quản lý Dịch vụ theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bình thường của Dịch vụ.

9.CHÍNH  SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi: https://wuyee.org/privacy-policy/. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được kết hợp vào các Điều khoản pháp lý này. Xin lưu ý rằng Dịch vụ được lưu trữ trong các Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới với luật pháp hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành trong các Hoa Kỳ, sau đó thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang các Hoa Kỳvà bạn hoàn toàn đồng ý để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý trong các Hoa Kỳ.

10.THỜI  HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản pháp lý này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Dịch vụ. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY, CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA MÌNH VÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM CHẶN MỘT SỐ ĐỊA CHỈ IP NHẤT ĐỊNH), CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC GIAO ƯỚC NÀO CÓ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG BẤT CỨ LÚC NÀO, MÀ KHÔNG CẦN CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đại diện cho bên thứ ba. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc theo đuổi biện pháp khắc phục dân sự, hình sự và theo lệnh.

11.  SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Dịch vụ bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào về Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

Chúng tôi không thể đảm bảo Dịch vụ sẽ luôn khả dụng. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Dịch vụ, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, đình chỉ, ngừng hoặc sửa đổi Dịch vụ bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào. Không có nội dung nào trong các Điều khoản pháp lý này được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến điều đó.

12.LUẬT  ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản pháp lý này và việc bạn sử dụng Dịch vụ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Tình trạng của California áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi Tình trạng của Californiamà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc pháp luật.

13.GIẢI  QUYẾT TRANH CHẤP

Đàm phán không chính thức

Để đẩy nhanh việc giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản pháp lý này (mỗi điều khoản a "Tranh chấp" và gọi chung là "Tranh chấp") do bạn hoặc chúng tôi mang đến (riêng lẻ, a "Đảng" và gọi chung là "Đảng"), các Bên đồng ý với nỗ lực đầu tiên để đàm phán bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ những Tranh chấp được quy định rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức ít nhất là ba mươi (30) vài ngày trước khi bắt đầu phân xử bằng trọng tài. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Trọng tài ràng buộc

Nếu các Bên không thể giải quyết Tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán không chính thức, Tranh chấp (ngoại trừ những Tranh chấp được loại trừ rõ ràng dưới đây) sẽ được giải quyết cuối cùng và độc quyền bằng trọng tài ràng buộc. BẠN HIỂU RẰNG NẾU KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN KIỆN RA TÒA VÀ CÓ MỘT PHIÊN TÒA XÉT XỬ BỒI THẨM ĐOÀN. Việc phân xử sẽ được bắt đầu và tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") và, khi thích hợp, Thủ tục bổ sung của AAA cho các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng ("Quy tắc người tiêu dùng AAA"), cả hai đều có sẵn tại trang web AAA www.adr.org. Phí trọng tài của bạn và phần bồi thường trọng tài của bạn sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA và, khi thích hợp, bị giới hạn bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA. Việc phân xử có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc gửi tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần phải đưa ra tuyên bố lý do trừ khi có yêu cầu của một trong hai Bên. Trọng tài viên phải tuân theo luật hiện hành và bất kỳ phán quyết nào cũng có thể bị thách thức nếu trọng tài viên không làm như vậy. Trừ khi có yêu cầu khác của các quy tắc AAA hiện hành hoặc luật hiện hành, quá trình phân xử bằng trọng tài sẽ diễn ra tại Quận San Francisco, California. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, các Bên có thể khởi kiện tại tòa án để buộc phân xử bằng trọng tài, duy trì thủ tục tố tụng chờ trọng tài phân xử hoặc để xác nhận, sửa đổi, bỏ trống hoặc tham gia phán quyết về phán quyết do trọng tài tham gia.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Tranh chấp được tiến hành tại tòa án thay vì trọng tài, Tranh chấp sẽ được bắt đầu hoặc truy tố trong Tòa án tiểu bang và liên bang nằm ở Quận San Francisco, Californiavà các Bên theo đây đồng ý và từ bỏ tất cả Bảo vệ thiếu thẩm quyền cá nhân và diễn đàn không thuận tiện liên quan đến địa điểm và quyền tài phán trong đó Tòa án tiểu bang và liên bang. Việc áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi các Điều khoản Pháp lý này.

Trong mọi trường hợp, bất kỳ Tranh chấp nào do một trong hai Bên liên quan đưa ra theo bất kỳ cách nào đối với Dịch vụ sẽ không được bắt đầu nhiều hơn một (1) nhiều năm sau khi nguyên nhân của hành động nảy sinh. Nếu điều khoản này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho thẩm quyền ở trên và các Bên đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

Hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ phân xử trọng tài nào cũng sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền cho bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử bằng trọng tài trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng thủ tục hành động tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có mục đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Ngoại lệ đối với các cuộc đàm phán và trọng tài không chính thức

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không tuân theo các quy định trên liên quan đến thương lượng không chính thức ràng buộc trọng tài: (a) bất kỳ Tranh chấp nào đang tìm cách thực thi hoặc bảo vệ, hoặc liên quan đến tính hợp lệ của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các cáo buộc về hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc Phép dùng; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường tạm thời nào. Nếu điều khoản này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho thẩm quyền ở trên và các Bên đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

14.  CHỈNH SỬA

Có thể có thông tin về Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

15. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ SẴN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG CHÚNG, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, SAI LẦM HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC NÀO CỦA NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU, (2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, (3) BẤT KỲ PHÉP TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN TẢI ĐẾN HOẶC TỪ DỊCH VỤ, (5) BẤT KỲ LỖI, VI RÚT, TROJAN HORSE, HOẶC NHỮNG THỨ TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ / HOẶC (6) BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO HOẶC CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ LOẠI PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN HOẶC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA THÔNG QUA DỊCH VỤ, BẤT KỲ TRANG WEB SIÊU LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRONG BẤT KỲ BIỂU NGỮ HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÊN HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO. NHƯ VỚI VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG TỐT NHẤT CỦA MÌNH PHÁN QUYẾT VÀ THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP.

16.GIỚI  HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẪU MỰC, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT NÀO, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.

17.BỒI  THƯỜNG

Bạn đồng ý với bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại, bao gồm cả các công ty con của chúng tôi, các chi nhánh và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác tương ứng của chúng tôi và nhân viên, từ và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (1) sử dụng Dịch vụ; (2) vi phạm các Điều khoản pháp lý này; (3) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được nêu trong các Điều khoản pháp lý này; (4) sự vi phạm quyền của bạn đối với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) bất kỳ hành động gây hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác mà bạn đã kết nối thông qua Dịch vụ. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, để đảm nhận độc quyền Phòng và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, bằng chi phí của bạn, với Phòng của những tuyên bố đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phải chịu sự bồi thường này khi biết về nó.

18.DỮ  LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Dịch vụ nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Dịch vụ, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu thường xuyên của dữ liệu, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc tham nhũng nào như vậy dữ liệu và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc hỏng dữ liệu đó.

19.  THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ

Truy cập Dịch vụ, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Dịch vụ, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về việc liên lạc đó phải bằng văn bản. THEO ĐÂY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC, VÀ GỬI ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ VỀ CÁC GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC HOÀN THÀNH HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài phương tiện điện tử.

20.NGƯỜI  DÙNG VÀ CƯ DÂN CALIFORNIA

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào với chúng tôi không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với Khiếu nại Đơn vị Hỗ trợ của Bộ phận Dịch vụ Người tiêu dùng California Bộ phận Các vấn đề Người tiêu dùng bằng văn bản tại 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 hoặc qua điện thoại theo số (800) 952-5210 hoặc (916) 445-1254.

21.  CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều khoản pháp lý này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên Dịch vụ hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản pháp lý này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Các Điều khoản pháp lý này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào của điều khoản của các Điều khoản pháp lý này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể bị cắt đứt khỏi các Điều khoản pháp lý này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản pháp lý này hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản pháp lý này sẽ không được hiểu chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả Bảo vệ bạn có thể đã dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản pháp lý này và việc các bên không ký kết để thực hiện các Điều khoản pháp lý này.

22.LIÊN  HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Dịch vụ hoặc để nhận thêm thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Dịch vụ trẻ em Wu Yee
827 Sân khấu Broadway
San Francisco, CA 94133
Hoa Kỳ
Điện thoại: 415-677-0100
communications@wuyee.org
Các điều khoản sử dụng này được tạo bằng Trình tạo Điều khoản và Điều kiện của Termly.